THIẾT BỊ AN NINH

Kiểm soát ra vào & chấm công bằng Vân tay + Thẻ

Kiểm soát ra vào & chấm công bằng Vân tay + Thẻ + Password

Kiểm soát ra vào & chấm công bằng Vân tay + Thẻ + Password

Kiểm soát ra vào & chấm công bằng Vân tay + Thẻ + Khuôn mặt

Kiểm soát ra vào & chấm công bằng Vân tay + Thẻ + Khuôn mặt

Kiểm soát ra vào & chấm công bằng Vân tay + Thẻ - Kết nối Wifi

Thiết bị lấy mẫu vân tay - USB Desktop FingerPrint Reader

Showing 113 – 119 of 119 results