Nhãn DK

Nhãn địa chỉ chuẩn - kích thước 29mm x 90mm

Nhãn vận chuyển - kích thước 62mm x 100mm

Nhãn tập hồ sơ - kích thước 17mm x 87mm

Nhãn đa chức năng - kích thước 17mm x 54mm

Nhãn địa chỉ lớn - kích thước 38mm x 90mm

Nhãn địa chỉ nhỏ - kích thước 29mm x 62mm

Nhãn in liên tục 12mm x 30.48m

Nhãn in liên tục 102mm x 30.48m

Nhãn địa chỉ chuẩn - kích thước 29mm x 90mm

Nhãn in liên tục 62mm x 30m

Nhãn in liên tục 29mm x 30m

Nhãn in liên tục 38mm x 30m

Nhãn in liên tục 62mm x 30.48m

Nhãn in liên tục 29mm x 30.48m

Showing all 14 results