Nhãn TZe Tiêu chuẩn

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Nhãn tiêu chuẩn 24mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Nhãn tiêu chuẩn 36mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Nhãn tiêu chuẩn 6mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đỏ nền trắng ( Red on White )

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ xanh nền trắng ( Blue on White )

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ đỏ nền trắng ( Red on White )

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ xanh nền trắng ( Blue on White )

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ đỏ nền trắng ( Red on White )

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ xanh nền trắng ( Blue on White )

Nhãn tiêu chuẩn 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Showing 1 – 16 of 41 results